Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: bip.pp1czaniec.porabka.pl

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-19

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Jarguz; adres poczty elektronicznej: kancelaria@czaniecprzedszkole1.eu Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 (33)8109-509. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  3. sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2013-12-03.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2020-05-25.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

  • treści
  • menu ułatwień dostępu
  • menu głównego
  • mapy strony
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu, ul. Królewska 16, 43-354 Czaniec tel.+ 48 (33) 8109 509, e -mail: kancelaria@czaniecprzedszkole1.eu

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu zlokalizowane jest w budynku przy ul. Królewskiej 16, 43-354 Czaniec. Do budynku prowadzi wejście główne, poprzedzone parkingiem. Budynek nie posiada windy. W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Do budynku i wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) może wejść osoba niewidoma i niedowidząca z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (numeracja biur i pięter, tablice informacyjne). Na parkingu przed budynkiem wydzielone i odpowiednio oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. +48 (33) 8109509. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem Przedszkola będzie siedziba Publicznego Przedszkola nr 1, ul. Królewska 16, 43-354 Czaniec, przed wejściem głównym do budynku.

Tłumacz języka migowego

W Publicznym Przedszkolu nr 1 w Czańcu nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:
1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
2. Skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego po złożeniu odpowiedniego wniosku i umówieniu spotkania.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na siedem dni roboczych przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych poprzez:
1) wypełnienie wniosku o udostępnienie tej usługi, dostępny:
- w sekretariacie Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu
- na stronie internetowej bip.pp1czaniec.porabka.pl- wniosek o zapewnienie tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika
2) przygotowanie samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
- informację o tym co dana osoba chce załatwić w placówce przedszkola;
- przewidywany termin wizyty w placówce przedszkola;
- preferowana forma kontaktu w celu umówienia spotkania;
- metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN)
Zgłoszenie można przesłać:
- pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@czaniecprzedszkole1.eu
- listownie na adres Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu, ul. Królewska 16, 43-354 Czaniec
- złożyć bezpośrednio w placówce Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu.
O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: bip.pp1czaniec.porabka.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyną Jarguz

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej kancelaria@czaniecprzedszkole1.eu

Nr telefonu osoby kontaktowej +48 (33)8109509